Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 01.01.2021

 

PRODEJ ROSTLIN

Petuli s.r.o.
Italská 2561/45, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO: 03595145
DIČ: CZ03595145
č.ú: 2400745836/2010
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 234546

(dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“)

Základní ustanovení

Dodavatel se zabývá prodejem rostlinného materiálu (dále jen „zboží“) formou zásilkového prodeje (dále jen „prodej zboží“). Dodavatel vyhlašuje tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jako závazné pro úpravu právních vztahů v oblasti prodeje zboží.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího případně jej kontaktuje telefonicky.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty či telefonického souhlasu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Objednávka, kupní smlouva

Kupující objednává zboží prostřednictvím počítačové sítě internet na webové adrese: http://www.prodejrostlin.cz. Objednávku lze provést také telefonicky, e-mailem či písemně na samostatném papíře, kde je nutné zadávat název rostliny, kód, odrůdu případně barvu, velikost, počet objednaných kusů, cenu a dodací adresu.

Pokud chce zákazník dodat objednané zboží později, uvede též požadovaný termín dodání. Dále uvede, zda v případě vyprodání konkrétní odrůdy, barvy či velikosti souhlasí s adekvátní náhradou či nikoliv. Pokud není uvedeno, je toto považováno za souhlas. Též je vhodné uvedení telefonního čísla zákazníka pro případnou konzultaci objednávky. Učiněná objednávka je závazná. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a těmito VOP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 7 dnů od jejího obdržení, má se za to, že ji dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty.

Cenové podmínky

Ceny veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny v katalogu a jsou včetně daně z přidané hodnoty (DPH). V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude dodavatelem upravena daň v souladu s platným právním předpisem. Vzhledem k povaze prodávaného sortimentu (živýsortiment) je dodavatel oprávněn, po telefonickém či e-mailovém odsouhlasení kupujícího, navýšit cenu zboží v procesu vyřizování objednávky a následné expedici kupujícímu. Jedná se tak hlavně o případ, kdy není možné zásilky z důvodů počasí a vhodnosti sázení expedovat, doba dodání se prodlouží a zboží může tak cenově narůst.

Dodání, resp. odběr zboží při zásilkovém způsobu prodeje

Expediční sezóny probíhají 2x v roce, vždy v době, která odpovídá jak možnostem přepravy živých rostlin, tak jejich výsadbě.

-          Jarní sezóna probíhá od poloviny ledna do poloviny června, zasílání objednaných rostlin pak dle jednotlivých druhů od druhé poloviny února do konce června.

-          Podzimní sezóna probíhá od poloviny července do poloviny listopadu, rozesílání objednaných rostlin je pak možné dle konkrétních druhů od začátku srpna do konce listopadu.

Uváděné termíny jsou pouze orientační, rozesílání je vždy závislé na konkrétním teplotním průběhu.

Znamená to tedy, že v případě přijetí objednávky od druhé poloviny března do poloviny června a od začátku srpna do poloviny listopadu (v době vhodné k sázení rostlin), bude  objednávka zákazníka vyřízena bez zbytečného odkladu v co nejkratším možném termínu (vyjma sezónní nabídky cibulovin, ovocných stromků, bobulovin, balových růží, balkónových rostlin a skalniček – zde je uveden konkrétní termín odeslání u každé rostliny zvlášť). Zákazník bude před odesláním informován prostřednictvím e-mailových zpráv, kde bude uveden předběžný termín doručení.

Ovocné stromky zasíláme v jarní sezóně do konce dubna, v případě pozdějšího zaslání nezaručujeme stoprocentní ujmutí stromků. V podzimní sezóně začíná expedice na konci října, po ukončení vegetačního období ovocných stromků.

Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy. Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel. Zásilky rozesíláme prostřednictvím General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., to znamená, že zákazník může objednané zboží očekávat již druhý den po expedici zásilky. Náklady dopravy zboží do místa odběru nese vždy kupující a činí Kč 249,-  za jeden balík s ostatním zbožím (okrasné a ovocné rostliny, hnojiva, chemie, zahradní materiál apod.). Pokud bude zásilka těžší než 30 kg, případně z důvodu většího počtu kusů rostlin, připlatí zákazník za každý další balík již pouze 120,- Kč. V případě objednání vzrostlých ovocných stromků o velikosti nad 150 cm je navíc k poštovnému účtován příplatek za nadměrnou zásilku, který je v objednávce ihned uveden. KONEČNÁ CENA ZA POŠTOVNÉ JE VŽDY AUTOMATICKY UVEDENA NA KONCI OBJEDNÁVKY. Může se však změnit v souvislosti s hmotností či větším množstvím rostlin odesílané zásilky. Pokud tato situace nastane, bude zákazník okamžitě informován telefonicky za účelem odsouhlasení navýšení ceny za dopravu. Stane-li se však, že je objednávka z jiných důvodů než výše uvedených rozdělena do dvou balíků, hradí zákazník poštovné pouze jednou. V případě objednávky většího množství zboží lze zajistit také rozvoz vlastní dopravou. Cena této dopravy je vždy dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Za odeslání balíků na dobírku zákazník navíc uhradí Kč 49,- za poštovní složenku. V případě úhrady převodem tuto částku neplatí, zaplatí pouze náklady na dopravu. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu, která slouží i jako daňový doklad.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 Záruka

Reklamační podmínky jsou plně v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb ., obč. zák. (dále jen "Zákon"), a v situacích, které nejsou přímo řešeny těmito reklamačními podmínkami, se postupuje dle ustanovení tohoto Zákona. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dodavatel nepřebírá záruku za vady zboží, které se objevují v důsledku toho, že zboží není používáno obvyklým a řádným způsobem, resp. není-li zboží sázeno nebo užíváno v obvyklých a přiměřených podmínkách. Dodavatel taktéž nepřebírá záruku za vady zboží, jehož používání vyžaduje odborné zacházení a takto s ním nebylo zacházeno. Záruka se nevztahuje na vady zboží nebo jeho části způsobené běžným opotřebením a dále pokud byla vada způsobena působením vyšší moci.

 Vady zboží, odpovědnost

Vady zboží způsobené jeho přepravou: Vykazuje-li obal zboží při jeho předání kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je transportní obal poškozen, není kupující povinen zboží převzít. V tomto případě vzniká kupujícímu nárok buď na poskytnutí nového zboží, nebo na vrácení kupní ceny zboží, a to dle jeho uvážení. Podpisem dodacího listu kupujícím, tento vyslovuje souhlas s jeho převzetím, a současně stvrzuje, že jej obdržel nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel.

Vady zjištěné při prvním použití, maximálně do 3 dnů od jeho převzetí: V případě těchto vad vymění dodavatel zboží za bezvadný kus vždy, jestliže zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující, reklamace byla dodavateli předem nahlášena nejméně 48 hodin před okamžikem jejího uplatnění. Pokud nejsou splněny shora uvedené náležitosti, nebude brán na reklamaci zřetel.

Ostatní vady zboží: V případě jiných vad, než těch, jež jsou uvedeny výše, má kupující právo buď na na jeho výměnu, není-li to účelné, nebo, není-li takový postup možný, na přiměřenou slevu z ceny zboží. Jde-li o vadu, pro kterou nelze rostliny sázet má kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady neodstranitelné, ale zboží lze užívat, pak má kupující právo na výměnu zboží nebo slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. V případě, že kupující nepředá reklamované zboží k reklamaci osobně, nese odpovědnost za vady na něm způsobené jeho přepravou zpět dodavateli. Zboží takto (přepravou mechanicky) poškozené bude dodavatelem zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady. Dodavatel doporučuje kupujícímu zboží přepravované z důvodů uvedených výše pojistit.

 Práva z Vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

V případě odstoupení je kupující povinen:

-          zaslat dodavateli písemně odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury a datem nákupu, dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny

-          v případě, že již bylo zboží kupujícím převzato, informovat dodavatele, který po domluvě objedná dopravu a zboží odveze smluvním přepravcem. Lhůta pro vrácení zboží je 14 dní od převzetí kupujícím.

K odstoupení je zákazník povinen přiložit originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.). Při splnění všech výše uvedených podmínek dodavatel při převzetí zboží poukáže zpět kupujícímu kupní cenu zboží (po započtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů po převzetí zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek se odstoupení od smlouvy považuje za neplatné a zboží bude vráceno kupujícímu zpět nebo pro něj bude uschováno v skladovacích prostorách dodavatele za manipulační poplatek ve výši 0,1% kupní ceny zboží za každý den úschovy (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, náklady spojené s užitím prostor pro úschovu a pojištění cizích věcí movitých). Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.dstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že je spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží. V případě, že byla uzavřena smlouva, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části zboží, a v případě, že byla uzavřena smlouva, na základě které Vám bude prodávající zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu). 

 Platební podmínky

Úhrada ceny zboží se provádí před dodáním zboží převodem na účet číslo 2400745836/2010 (jako variabilní číslo uveďte číslo objednávky) nebo dobírkou při převzetí zboží (za poštovní poukázku se navíc hradí Kč 49,-), pokud není dohodnuto jinak.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 Doručování

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího: prodejrostlin@email.cz, telefon 775 107110.

Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy, kde Petuli, s.r.o., se sídlem Italská 2561/45, 120 00 Praha 2 Vinohrady, vystupuje jako dodavatel, prodávající, a to ode dne jejich vyhlášení. Petuli, s.r.o. si vyhrazuje právo změny těchto VOP.
Adresa elektronické pošty: prodejrostlin@email.cz, telefon 775 107110.

 

V Praze dne 01.01.2021